1. Všeobecná ustanovení

14.04.2013 00:59

Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je podkladem pro praktické využití psa v příslušných organizacích.

Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku.
Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu.
Pes musí v den konání zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici, tj. 12 měsíců.
Pes, který při zkoušce neuspěl, může tuto zkoušku opakovat.
Ke zkoušce vyššího stupně může pes nastoupit až po úspěšném splnění zkoušky nižšího stupně v dané kategorii.
Pes se může zúčastnit v jeden den pouze jedněch zkoušek.
Háravé feny se mohou zkoušek zúčastnit. Psovod je povinen tuto skutečnost předem nahlásit vedoucímu zkoušek.
Háravé feny se musí držet odděleně od ostatních účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední.
Nemocní nebo zranění psi, kojící feny a feny v druhé polovině březosti se ke zkouškám nepřipouštějí.
Za škody na osobách a věcech způsobené psem zodpovídá psovod.
Psovod je povinen přihlásit se ke zkoušce včas. Pokud se z určitých důvodů nemůže dostavit, musí toto neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek.
Psovod je povinen předložit při prezenci očkovací průkaz psa s platným očkováním.
Psovod je povinen dodržovat pokyny pořadatele a rozhodčího.
Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek.
Psovod se může zúčastnit zkoušky s max. dvěma psy. Jeden pes nemůže být veden více psovody.
Rozhodčí nesmí posuzovat svého vlastního psa.
Minimální počet pro pořádání zkoušek jsou 3 psi, maximální počet je 6 psů na 1 den a 1 rozhodčího, rozhodčí může být posouzen jako sedmý účastník zkoušek.
Jednotlivé stupně a druhy zkoušek se mohou vzájemně kombinovat s přihlédnutím k technickým možnostem pořadatele a za přesného dodržení podmínek dané zkoušky.
Za organizaci akce zodpovídá vedoucí zkoušek, který zařizuje a kontroluje všechny práce potřebné k přípravě a během konání zkoušek.
Vedoucího zkoušek deleguje pořádající organizace.
Pořadatelem zkoušek záchranných psů SDH může být výhradně Sbor dobrovolných hasičů, účastníkem zkoušek může být i nečlen SDH. Pořadatel musí požádat hlavního rozhodčího nejméně 30 dní před konáním zkoušek o delegování rozhodčího na zkoušky.
Soupiska všech účastníků se vystavuje 3x, originál pro Kancelář SH ČMS, kopie pro hlavního rozhodčího a pro pořádající organizaci.
Protest lze podat proti technickému zajištění zkoušek, a to vedoucímu zkoušek písemně do 15 minut po ukončení dané disciplíny. Protest nelze podat proti posuzování, výrok rozhodčího je konečný.
Pořadatel, rozhodčí i ostatní účastníci zkoušek jsou povinni dodržovat ustanovení a pravidla tohoto zkušebního řádu.