3. Prováděcí ustanovení

14.04.2013 00:46

 

Všeobecná ustanovení:

Nesplní-li pes jednu část zkoušky, dále již nepokračuje.
Rozhodčí může ukončit práci psa pro hrubé zacházení psovoda se psem, pro zranění nebo agresivitu psa.
Jednotlivé části u všech druhů a stupňů zkoušek začínají hlášením psovoda rozhodčímu, ve kterém psovod uvádí své jméno, jméno psa a druh zkoušky, na kterou nastupuje.
S hodnocením jednotlivých částí seznámí rozhodčí psovoda ihned po ukončení každé části zkoušky.

Speciální cviky:

Postup a jednání psovoda při prohledávání daného prostoru, včetně povelové techniky, chválení či odměny psa, je u všech druhů a stupňů zkoušek ponechán na úvaze psovoda, nesmí však odkrývat pravděpodobné úkryty, aniž by je předtím označil pes.
Rozhodčí a vedoucí zkoušek postupují vždy za psovodem, pokud rozhodčí neurčí jinak.
Osoby musí být do prostoru umístěny 10 - 15 minut před nasazením psa.
Úkryty použité předchozím psem musí být otevřeny.
15 minut před nasazením prvního psa musí prostor projít několik pomocných psovodů se psy.
Domnívá-li se psovod, že v prohledávaném prostoru již žádná osoba není, může vyhledání ukončit sám ještě před uplynutím časového limitu.
Nalezená osoba musí být vždy vyproštěna, nestačí-li psovod na vyproštění sám, povolá na pomoc záchrannou četu.
čas pro vyproštění osob se nezapočítává do časového limitu pro vyhledání.
Nenajde-li pes některou z osob, rozhodčí je povinen na požádání psovodovi nenalezenou osobu v prostoru ukázat, stejně tak při “falešném” označení odkrýt údajný úkryt.
Při “falešném” označení rozhodčí práci psa ukončí.

 

Poslušnost

1. ovladatelnost bez vodítka
Zvukový povel: “k noze”. Tento povel je povolen při vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel “k noze” svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opoždˇování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech, je chybné. Při zahájení cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou pohybujících se osob, ve které se nejméně jedenkrát zastaví. Normálním krokem se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. Přechod z poklusu do pomalého kroku musí být proveden bez mezikroků normální chůze. V normálním kroku se provádí dvakrát zastavení. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvrácení pozornosti psa, se 2x vystřelí (ráže 6-9 mm) a použije se hluk motoru. Pokud pes projeví útočnost, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.


2. odložení vsedě
Zvukový povel: “k noze” a “sedni”. Psovod vyjde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích musí pes na zvukový povel “sedni” rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme základní postoj.


3. odložení vleže s přivoláním
Zvukový povel: “k noze”, “lehni”, “ke mně”. Psovod vyjde s volným psem ze základního postoje přímým směrem. Po 15 krocích pes musí na zvukový povel “lehni” ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a otočí ke psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího psovod přivolá svého psa zvukovým povelem “ke mně”. Pes musí k psovodovi přiběhnout radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Na zvukový povel “k noze” pes zaujme základní postoj.


4. odložení vstoje s přivoláním
Zvukový povel: “k noze”, “stůj”, “ke mně”. Psovod vyjde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích pes musí na zvukový povel “stůj” ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího přivolá psovod svého psa zvukovým povelem “ke mně”. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Na zvukový povel “k noze” pes zaujme základní postoj.


5. aport volný
Zvukový povel: “přines”, “pustˇ”, “k noze”. Psovod stojící v základním postoji odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel “přines” může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel “přines” rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně tak rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod neodebere zvukovým povelem “pustˇ”. Na zvukový povel “k noze” pes zaujme základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.


6. aport šplhem
Zvukový povel: “hop”, “přines”, “pustˇ”, “k noze”. V přiměřené vzdálenosti před překážkou (šikmá stěna 150 cm vysoká, úhel 90 stupňů) zaujme psovod základní postoj se psem sedícím mu volně u nohy. Pak psovod odhodí přes překážku předmět běžné potřeby. Na zvukový povel “přines” musí pes překonat překážku, předmět ihned uchopit a přinést jej zpět přes překážku psovodovi. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým povelem “pustˇ” neodebere. Na zvukový povel “k noze” pes zaujme základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.


7. vysílání s odložením
Zvukový povel: “vpřed”, “lehni”, “sedni”. Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10 - 15 krocích dává psovi zvukový povel “vpřed” a sám zůstává stát. Současné jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel “lehni” musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává povel “sedni” k zaujetí základního postoje.


8. odložení při vzdálení psovoda
Zvukový povel: “lehni”, “sedni”. Před zahájením cviků dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým povelem “lehni” na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků, zastaví se a otočí čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet po dobu provádění cviků 1 - 6 jiným psem. V průběhu provádění cviku 1 jiným psem odchází psovod do pohybující se skupiny osob. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda “sedni” rychle a přímo posadit.

Dovednost

1. pohyblivá kladina na sudech
Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru cca 0,40 m, prkno dlouhé cca 4 m a široké cca 0,30 m.
Zvukový povel: “hop” a posunkový povel (další zvukové povely jsou možné), “k noze”. Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel “hop” a jeden posunkový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině zůstat stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod ze základního postoje za psem a společně jdou dále až na konec kladiny, kde pes seskočí. Na zvukový povel “k noze” nebo posunkový povel zaujme pes základní postoj u nohy psovoda. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost nebo z něj seskočil.


2. houpačka
Překážka: prkno dlouhé cca 4 m, široké cca 0,30 m, uprostřed sud o průměru cca 0,40 m.
Zvukové povely: “vpřed”, “k noze”. Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel “vpřed” a jeden posunkový povel pes musí dojít ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí a na konci prkna překážku opustí. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí. Psovod se nesmí dotknout psa ani překážky.
Na konci překážky usměrní psa zvukovým povelem “k noze” nebo posunkovým povelem do základního postoje. Pes musí překonat celou překážku, aniž by projevil bázlivost nebo z ní seskočil.


3. vodorovný žebřík
Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50 m vysokých podpěrách, dlouhý cca 4 m, široký cca 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5 cm, s náběhovým prknem.
Zvukové povely: “vpřed”, “k noze”. Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel “vpřed” a jeden posunkový povel pes překoná náběhové prkno a žebřík až k poslední z příček na protější straně. Zde psovod snese psa z překážky a zvukovým povelem “k noze” nebo posunkovým povelem jej usměrní do základního postoje. Psovod může vyjít ze základního postoje, jakmile pes vstoupí na příčky žebříku, dále již postupuje podél překážky souběžně se psem, nesmí se však dotknout psa ani překážky.


4. skok daleký
Překážka: vodní příkop, zátaras apod., šířka 1,50 m, výška 0,30 m, hloubka 1 m.
Zvukové povely: “hop” a posunkový povel, “zůstaň”, “k noze”. Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel “hop” a jeden posunkový povel má pes překážku přeskočit. Po přeskoku má pes na zvukový povel “zůstaň” nebo na posunkový povel zůstat stát. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a na zvukový povel “k noze” nebo na posunkový povel s ním odchází k další překážce.


5. tunel
Překážka: roura, průměr cca 0,50 m, délka cca 3 m.
Zvukové povely: “plaz” a jeden posunkový povel, další zvukové povely libovolné, “k noze”. Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel “plaz” a jeden posunkový povel má pes překážku proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový povel a jeden posunkový povel zastavit. Může zůstat stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke psu a zvukovým povelem “k noze” nebo posunkovým povelem jej usměrní do základního postoje.


6. chůze po nepříjemném materiálu
Překážka: na ploše 3x3 m jsou rozloženy kameny, plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, sutˇ nebo podobný materiál.
Zvukový povel: “k noze”. Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel “k noze” přejde psovod s neupoutaným psem tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj.


7. ovladatelnost na vzdálenost
Pomůcky: jeden štítek k označení výchozího místa, 3 zjevné body (palety, sudy apod.) od sebe vzdálené cca 40 m, vysoké max. 0,6 m.
Zvukové povely: “revír” nebo “vpřed”, “hop”, “ke mně”, “k noze”. Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod, aniž by měnil svou polohu, na pokyn rozhodčího vysílá psa zvukovým povelem “revír” nebo “vpřed” a jedním posunkovým povelem k bodu označenému štítkem do vzdálenosti cca 20 m. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým povelem “vpřed”, nebo “revír” a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu. Na zvukový povel “hop”, nebo na posunkový povel, má pes na něj vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k druhému bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým povelem “ke mně” nebo posunkovým povelem, zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový povel “k noze” nebo na posunkový povel, zaujímá pes základní postoj.


8. nesení psa a jeho předání
Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho jiné osobě. Ta psa opět 10 m nese a poté ho postaví na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne psa na vodítko. Pes nesmí ke svému psovodovi, jakož i k pomocným osobám projevit agresivitu.