Metodický pokyn starosty SH ČMS

14.04.2013 00:18


Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska – Kancelář sdružení, Římská 45 , Praha 2

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Ročník : 2003 v  Praze dne: 14.4.2003 ( 3. vydání platné od 1.8.2007)
číslo: 5

 

Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS
v oblasti psovodů záchranných psů a podmínek k získání odbornosti SH ČMS
psovod záchranného psa I. II. a III. stupně

I.
           Metodický pokyn je vydáván dle Stanov SH ČMS přijatých II. řádným sjezdem, konaným ve dnech 1.a 2. července 2000 a ve znění změn přijatých mimořádným shromážděním starostů OSH dne 1.12. 2001 zaregistrovaných u MV dne 4.3. 2002 a na jejich základě vydaným Organizačním řádem SH ČMS prostřednictvím Ústřední odborné rady velitelů prozásady provádění přípravy odbornosti a podmínky pro získávání jednotlivých stupňů odbornosti psovodů záchranných psů
SH ČMS.

II.
Organizace a řízení přípravy odbornosti

           Přípravu odbornosti, semináře a zkoušky organizují a řídí sbory dobrovolných hasičů ve  spolupráci s Okresními (Krajskými) odbornými radami velitelů a OSH ČMS v případné spolupráci s KSH a Kanceláří SH ČMS. Zkoušky a přezkoušení se provádějí dle zkušebního řádu pro záchranné psy SDH.
           Organizátoři zkoušek zasílají Kanceláři SH ČMS výsledky zkoušek se jmény a adresami zkoušených a podrobnou zprávu o konání zkoušek.                                                                                                                                        

III.
Zkušební řád pro záchranné psy SDH