Zkouška kondiční - ZK, Zkouška cadaver - ZC

06.05.2013 23:22

 

Zkouška kondiční - ZK

Psovod a pes musí pěšky absolvovat podle mapy trasu dlouhou 15 km v časovém limitu max. 180 minut. Na konci trasy se provádí plošné vyhledání 1 živé osoby v prostoru o rozloze cca 2500 m čtverečných. Stojící, sedící nebo ležící osoba může být ukryta v úrovni, pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 3 m. časový limit pro vyhledání je 10 minut. Rozhodčí určí, zda psovod postupuje za psem nebo zůstává na obvodu prohledávané plochy.
Hodnocení: známka “splnil” se zadává při absolvování celé trasy v časovém limitu a nalezení osoby v časovém limitu. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

Zkouška cadaver - ZC

Poslušnost:

1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.)
2. odložení vsedě (5 b.)
3. odložení vleže s přivoláním (5 b.)
4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.)
5. aport volný (5 b.)
6. aport šplhem (5 b.)
7. vysílání psa s odložením (5 b.)
8. odložení psa při vzdálení psovoda (10 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka “splnil”, 34 - 0 bodů je známka “nesplnil”.

Dovednost:
1. pohyblivá kladina na sudech (5 b.)
2. houpačka (5 b.)
3. vodorovný žebřík (10 b.)
4. skok daleký (5 b.)
5. tunel (5 b.)
6. chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)
7. ovladatelnost na vzdálenost (10 b.)
8. nesení psa a jeho předání (5 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka “splnil”, 34 - 0 bodů je známka “nesplnil”.

Speciální cvik:
Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v každé z nich pes hledá 1 až 2 pachové zdroje, ukryté 40cm pod úrovní terénu a nad úrovní terénu, max. do výšky 1m. Vzdálenost mezi úkryty pachových zdrojů je minimálně 1m. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Prvním prostorem je terén (les, křoviny, louka, kameny apod.) o rozloze cca 1600m čtverečných, ohraničený přírodními hranicemi, časový limit pro vyhledání je 40 minut. Druhým prostorem je sutina o rozloze cca 900m čtverečných, časový limit pro vyhledání je 40 minut. V každém prostoru musí být vyhrabány nejméně 2 falešné díry. Bezprostředně před nasazením prvního psa projdou prostorem dva psovodi se psy. Pachové zdroje musí být do prostoru ukryty vždy minimálně 1 hodinu před nasazením psa. Pachové zdroje se po označení psem nechávají v místě ukrytí. Postup při prohledávání prostoru je ponechán na úvaze psovoda, nesmí však nabádat psa k označení ani odkrývat pravděpodobné úkryty pachových zdrojů. Při ,,falešném“ označení je rozhodčí povinen na požádání psovodovi odkrýt údajný úkryt. Domnívá-li se psovod, že v prostoru již další pachový zdroj není, může vyhledání ukončit sám ještě před uplynutím časového limitu.
Hodnocení: známka ,,splnil“ se zadává při nalezení všech pachových zdrojů.